วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธี
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
16  มิ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม หลักสูตรการศึกาาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในสำนักงาน อบต.ลำนางรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง