วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2564
บริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต พื้นที่ไม่จำกัด เป็นเวลา 12 เดือน จดทะเบียนโดเมนเนม .go.th บำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน server เชื่อมโยงระบบ Rss ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP (Rss and e-GP Access) เว็ปไซต์ อบต.ลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 256
8  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลวันคล้ายวันสวรรคตน้อมรำลึกพระมหาหรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อชุดดำรงชีพสำหรับผู้กักกันตัวในโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) / วัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด,อุปกรณ์ป้องกันเชื้อสำหรับพนักงานทำความสะอาด,อุปกรณ์ป้องกันเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) โดยวิ
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง