วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อชุดสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนสำนักงาน ยีห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กฉ 8634 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุฝึกอบรม ภาคบรรยายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลลำนางรอง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมภาคสนาม ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลลำนางรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง