วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
จ้างเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดภูฐานเจ้าป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการเทศน์มหาชาติ วัดใหม่สามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการเทศน์มหาชาติ วัดป่าเขากระเจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค PSI รุ่น PR9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม นม ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง