วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รหัส 479-63-002 brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง