วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9768 บุรีรัมย์ รหัส 001-48-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กฉ 8634 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันพืช น้ำปลาทิพรส ปลากระป๋อง เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมรายที่ตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อข้าวสารหอมมะลิ เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมรายที่ตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อไข่ไก่ เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมรายที่ตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 สายท่ี่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง