วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 (บริเวณ ซอยจากหมู่บ้าน ไปบ้านฝรั่งจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 (บริเวณ ซอยบ้านนายอำเภอ ไปทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 (บริเวณ ซอยตรงข้ามหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 (บริเวณ ซอยส่วนยางหมวดติ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 (บริเวณ ซอยคุ้มหนองคล้า ไปทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 (บริเวณ ซอยหลังบ้านนายแดง สิริปัณฑารีย์สกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 (บริเวณ ซอยประปาหมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 (บริเวณ สามแยกที่นายอาน ศรีภา ไปทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 (บริเวณ ซอยหอถังสูง ไปทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง