วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพกู้ภัยระดับการแพทย์ฉุกเฉิน รหัส 011-56-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ 1 ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน หมายเลข 003-50-001
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๐๐๓ -๕๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รหัส 003-50-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง