วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
ซื้อข้าวสารหอมมะลิ เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมรายที่ตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อไข่ไก่ เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมรายที่ตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 สายท่ี่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 สายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง