วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อสารส้มขุ่นก้อนและคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระผลิตน้ำอ่างระหอกเกตุ บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง