วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน รหัส 054-58-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-55-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายทดน้ำ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อข้าวสารหอมมะลิบ้านเพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อไข่ไก่เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง