วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-55-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายทดน้ำ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อข้าวสารหอมมะลิบ้านเพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อไข่ไก่เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำมันพืช น้ำปลาทิพรส ปลากระป๋อง เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโครติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง