วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ตู้เหล็ก 2 บาน เปิดมือจับเขาควาย (มอก.) จำนวน 2 หลัง
27  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 ฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งผ้าม่านห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยระดับการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อสารส้มขุ่นก้อน,คลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง