วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดภูฐานเจ้าป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการเทศน์มหาชาติ วัดใหม่สามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการเทศน์มหาชาติ วัดป่าเขากระเจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง