วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 13,460 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. ทับผิวจราจร คสล. บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง