วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อเอกสารและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมขนย้ายในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รหัส 479-63-002 brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง