วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขยายผิวจราจร คสล. บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อชุดสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนสำนักงาน ยีห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กฉ 8634 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง