วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค PSI รุ่น PR9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม นม ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระผลิตน้ำประปา บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ตู้เหล็ก 2 บาน เปิดมือจับเขาควาย (มอก.) จำนวน 2 หลัง
27  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง