วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 (บริเวณ ซอยส่วนยางหมวดติ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 (บริเวณ ซอยคุ้มหนองคล้า ไปทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 (บริเวณ ซอยหลังบ้านนายแดง สิริปัณฑารีย์สกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 (บริเวณ ซอยประปาหมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 (บริเวณ สามแยกที่นายอาน ศรีภา ไปทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 (บริเวณ ซอยหอถังสูง ไปทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 (บริเวณ ซอยบ้านนายวัลลบ สอนรัมย์ ไปทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 (บริเวณ ซอยที่ทำเลหมู่บ้าน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 (บริเวณ ซอยเข้าร้อยรู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 (บริเวณ ซอยเข้าวัดอาจารย์ฮาร่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง