วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 ฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งผ้าม่านห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยระดับการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อสารส้มขุ่นก้อน,คลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานคึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง