วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก เกรด A ซูเปอร์แวร์ พร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 (บริเวณ ซอยบ้านนายสงวน ไปสี่แยกขึ้นวัดซับประดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำผลิตน้ำประปา บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง