วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุฝึกอบรม ภาคบรรยายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลลำนางรอง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมภาคสนาม ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลลำนางรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 13,460 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง