วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง ( ค่าขนม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสม็ด ( ค่าขนม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ( ค่าขนม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ( ค่าขนม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ ( ค่าขนม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร ( ค่าขนม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ( ค่าขนม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง