วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษาที่ 1/2562
23  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษาที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง