วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิซีร็อก S2110 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง