วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ประสบอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ประสบอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงบริเวณฝาย มข. บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกแก้มลิง บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองหิน บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง