วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 สายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อฟูจิซีร็อก S2110 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สำนักงาน จำนวน 4 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สำนักงาน จำนวน 4 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง