วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำนักงาน ASUS PF01P3 - M05950 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 26,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด1-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดชื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง