วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2565
ซื้อสารส้มขุ่นแบบก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายพร้อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บว 6891 บร หมายเลขประจำครุภัณฑ์ 003-64-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อชุดกระเป๋า คู่มือ สมุด ปากกา ปากาลบคำผิด โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กฉ 8634 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง