วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สำนักงาน จำนวน 4 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สำนักงาน จำนวน 4 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำนักงาน ASUS PF01P3 - M05950 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 26,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง