วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สายที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ - ส่งนักเรียน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขประจำครุภัณฑ์ 001-48-001 แบบ 4 ประตู สีบอรนเงิน ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กข 9678 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกรถยนต์ ขนาด 205/70 ขอบ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง