วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายทดน้ำ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อข้าวสารหอมมะลิบ้านเพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อไข่ไก่เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำมันพืช น้ำปลาทิพรส ปลากระป๋อง เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโครติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระผลิตน้ำประปา บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพักน้ำพร้อมขยายผิวจราจร คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 156-001 สายบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)