วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด1-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดชื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สายที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง