วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 156-002 สายศาลเจ้าพ่อขุนเพชร - บ้านโคกเพชร ตำบลลำนางรอง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างระบบประปา บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 สายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง