สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง     ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี     ประชาสัมพันธ์การดำเนินการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา      
 
 
 
   


ประชุมพนักงาน อบต....

ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบล (กต.) ...

ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ...


ประชุมพนักงาน อบต....

ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบล (กต.) ...

ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ...

ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก ...

สำรวจผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 3 ...

พิธีลงนามข้อตกลงและพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน ...

ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์...
 
 
1 มิ.ย. 2565 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
31 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนตามโครงการสงเคราะห์...
18 พ.ค. 2565 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกคร...
15 มี.ค. 2565 เรื่อง รับโอนหรือย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
8 มี.ค. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเส...
8 มี.ค. 2565 เชิญชวนดาวน์โหลดติดตั้ง แอพพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT”
10 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 2565
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
7 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถ...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
27 ม.ค. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
24 ม.ค. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
24 ม.ค. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
14 ม.ค. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
14 ม.ค. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
19 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้านหนองบอน หมู...
1 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
26 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์...
26 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านลำนางรอง หมู...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ประกาศสภา อบต.ลำนางรอง
ผลงานของบุคลากร
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ/กฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
วารสาร อบต.ลำนางรอง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-Service
 

 

สปอร์ตองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 685000 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน