สารคดีของ ร.9
สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  เบอร์โทรศัพท์ คณะผู้บริหารองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง     เบอร์โทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565      
 
 
 
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 29 พ.ย. 2565

การประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ ลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนแปลงผักปลอดสารพิษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการปลูกผักและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขและสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 22 พ.ย. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและซ้อมแผนเผชิญเหตุบุกทำร้ายเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและซ้อมแผนเผชิญเหตุบุกทำร้ายเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว 

(ผู้อ่าน 15 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน ในกรณีครัวเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ตึกแถว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะเพิ่มเติม อย่างน้อย 3 ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย โดยให้มีในทุกชุมชน

#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 15 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” หรือ “Ground Water Bank”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” หรือ “Ground Water Bank” ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินนั้นสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น

2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้เมื่อต้องการ

3. แก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดดังนั้นน้ำเค็มจึงอยู่ด้านล่าง

4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

(ผู้อ่าน 16 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การคัดแยกขยะ เศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้ง ช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และยังได้สารบำรุงดินจากการทำถังขยะเปียก

(ผู้อ่าน 10 คน)

วันที่ 11 พ.ย. 2565

กิจกรรมการแข่งขันการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษ (ผักชนิดใบ) ในโครงการตลาดสีเขียว @ลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษ (ผักชนิดใบ) ในโครงการตลาดสีเขียว @ลำนางรอง ณ บริเวณถนนข้างที่ทำการ อบต.ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้จัดทำโครงการตลาดสีเขียวขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับรองรับผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งเพิ่มช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองอีกด้วย

(ผู้อ่าน 17 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2565

มอบนโยบายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่จะออกมาลอยกระทง ลอยประทีป และโคมไฟ รวมถึงออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้หลายพื้นที่ในตำบลลำนางรองมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดจนอาจเป็นช่องโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีเข้าไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สิน อาชญากรรม หรือสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานสภาอาหารและโภชนาการ ภัยช้าง งานประเพณีต่างๆ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 64 คน)

วันที่ 23 ต.ค. 2565

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 20 ต.ค. 2565

จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


อำเภอโนนดินแดง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565

>>โดยมี นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565 ณ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 18 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2566 ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 17 ต.ค. 2565

พิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 ด้วยการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กระดับวัยเรียน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 36 คน)

วันที่ 10 ต.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ งานสภาอาหารและโภชนา ภัยช้าง พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 38 คน)

วันที่ 7 ต.ค. 2565

ตลาดสีเขียว @ลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดสีเขียว @ลำนางรอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้พี่น้องชาวตำบลลำนางรอง นำผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำถิ่นตามฤดูกาล คุณภาพดี และปลอดสารพิษ มาจำหน่ายทุกวันศุกร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณถนนข้างที่ทำการ อบต.ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

(ผู้อ่าน 37 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2565

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 9


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ด้วยการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กระดับวัยเรียน ณ ศาลาประชาคม บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 45 คน)

วันที่ 22 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง ให้แก่ทายาทของ นางสมพงษ์  ประวะระ ณ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 62 คน)

วันที่ 20 ก.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครั้งที่ 1/2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.) ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 72 คน)

วันที่ 19 ก.ย. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกันยายน 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 46 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2565

ประชุมผู้ขับขี่รถบริการรับส่งนักเรียนตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมผู้ขับขี่รถบริการรับส่งนักเรียนตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่ผู้ขับขี่รถบริการรับส่งนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 65 คน)

วันที่ 1 ก.ย. 2565

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น ณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 94 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2565

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และนายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน โดย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่รอบป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ฝั่งตะวันออก ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 62 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรองเพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แก้จน คนบุรีรัมย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับครัวเรือน แบบพุ่งเป้ารายบุคคล
โดย นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

(ผู้อ่าน 74 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


อำเภอโนนดินแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันนี้ 24 สิงหาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น” ณ ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร (บริเวณคูกันช้างด้านทิศตะวันตกบ้านโคกเพชร) 

>>โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกรั้วไผ่หนามป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร (บริเวณคูกันช้างด้านทิศตะวันตกบ้านโคกเพชร) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 67 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2565

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง ให้แก่ทายาทของ นายวีระศักดิ์ ปะวันเตา ณ วัดลำนางรองเหนือ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 64 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2565

มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สจ.เขตอำเภอโนนดินแดง ลงพื้นที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 71 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2565

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 74 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน


อำเภอโนนดินแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณสระเยาวชน บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณสระเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4  

>>โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณริมสระเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 90 คน)

วันที่ 22 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และนายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายนิรันต์ อินทร์นาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

(ผู้อ่าน 71 คน)

วันที่ 19 ก.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 185 คน)

วันที่ 8 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่หารือกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็นฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมกับนางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หารือกับ นายอารี แขสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

(ผู้อ่าน 67 คน)

วันที่ 7 ก.ค. 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะ พัฒนาฝีมือของผู้ควบคุมและผู้ดูแลระบบน้ำประปา เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 75 คน)

วันที่ 6 ก.ค. 2565

ประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก พร้อมมอบป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทรายอะเบทให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 181 คน)

วันที่ 4 ก.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 106 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2565

ประชุมพนักงาน อบต.


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 108 คน)

วันที่ 10 มิ.ย. 2565

พิธีลงนามข้อตกลงและพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงและพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดจากโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 95 คน)

วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 126 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2565

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการจัดโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน และได้ปิดเทอมใหม่ไปโรงเรียนแต่เช้าพร้อมถึงบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้เดินเครื่องเต็มกำลังงบประมาณขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกหมู่บ้านที่ยกมือสนับสนุนงบประมาณในสภา

(ผู้อ่าน 113 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2565

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 96 คน)

วันที่ 14 พ.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำแผนเข้างบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณ นายสุรินทร์ กลีบกลาง รองประธานสภาฯ , นายเจริญชัย ยาพยนต์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 และนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกฯ ที่ให้ข้อมูลนำเสนอปัญหาดังกล่าว

(ผู้อ่าน 110 คน)

วันที่ 14 พ.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจคูกันช้าง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ลงพื้นที่สำรวจคูกันช้าง เพื่อจัดทำแผนงบประมาณเส้นทางเข้าสู่ที่สาธารณะเส้นทางศึกษาวิถีชุมชนเพื่อการศึกษาดูงานในวันข้างหน้าตามยุทธศาสตร์แผน 3 ปี ในการนี้ขอบคุณนายสุรินทร์ กลีบกลาง รองประธานสภาฯ , นายเจริญชัย ยาพยนต์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ,นายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกฯ, นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกฯ , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ที่นำเสนอปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(ผู้อ่าน 104 คน)

วันที่ 12 พ.ค. 2565

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และบริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวันต้นไม้ประจำปีของชาติถือเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

(ผู้อ่าน 117 คน)

วันที่ 11 พ.ค. 2565

โครงการเศรษฐกิจชุมชน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมสมาชิกตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มหัตถกรรมบ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 , กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 และกลุ่มปลูกพืชตามฤดูกาลบ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่สมาชิก เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 170 คน)

วันที่ 9 พ.ค. 2565

ประชุมพนักงาน อบต.


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 101 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2565

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ วัดใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 125 คน)

วันที่ 7 เม.ย. 2565

ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.ลำนางรอง ประจำเดือนเมษายน 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 117 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2565

กิจกรรมวันเด็ก 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญ และเพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

                    "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

  

(ผู้อ่าน 169 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2564

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ รพ.สต.บ้านลำนางรอง วันที่ 16-09-2564


วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง นำโดย นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง และคณะ
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง สมาชิก พอ.สว.อ.โนนดินแดง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง
(นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นางสาววิไลพร เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ลำนางรอง)
ร่วมลงพื้นที่ การออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm COVID-19 Vaccine) จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)
แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง จำนวน 100 ราย
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำนางรอง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.

 

(ผู้อ่าน 301 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลลำนางรอง วันที่ 07-09-2564


วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นางปราณี  ประตังพะลัง สมาชิกสภา อบต.ลำนางรอง หมู่ที่ 8
ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง และได้รับเกียรติจากนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง
ร่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 349 คน)

วันที่ 2 ก.ย. 2564

อบต.ลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับรองปลัด อบต. ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ 01-09-2564


วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ  บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย  ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับ
นายธนพัฒน์ จันทะผิว ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
มาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำนางรอง ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน
ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าสู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้อย่างอบอุ่น 
ยินดีต้อนรับสู่ อบต.ลำนางรองค่ะ
.
ขอขอบคุณทางครอบครัว คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากห้วยและเพื่อนร่วมงานที่เดินทางมาส่งด้วยค่ะ

(ผู้อ่าน 281 คน)

วันที่ 26 ส.ค. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วย รองนายกฯ ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี 2564 วันที่ 26-08-2564


วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมกิจกรรม “วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้” ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของประชาชน ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ขัดขวางการสร้างทางสายละหานทรายตาพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์จนสามารถสร้างได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลลยเดช โปรดเกล้าพระราชทานชื่อ และทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2523
โดยอำเภอโนนดินแดง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการ  ภาครัฐและภาคประชาชน 
จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์เราสู้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
.
ซึ่งในปีนี้ หัวหน้าส่วนราชการได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)
.
ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 525 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 16-08-2564


วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
โดยในวันนี้ นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยภรรยา
ได้มอบกาแฟสำเร็จรูป และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

(ผู้อ่าน 209 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-08-2564


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 280 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-08-2564


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 และบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 369 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2564

อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.สำหรับสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีฯ วันที่ 14-08-2564 และ15-08-25


อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.
สำหรับสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีฯ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
*** กองคลัง อบต.ลำนางรอง
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเมธ์สิรัญดา ธนันวรากิจจ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
*** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณัฐริกา  ขวัญสุนู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณรัตน์  คราดกระโทก คนงานทั่วไป
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.buriramcity.go.th/index.php/content_page/item/1330-25631203

(ผู้อ่าน 551 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วย รองนายกฯ ร่วมงาน “หว่านวันแม่” ประจำปี 2564 วันที่ 12-08-2564


วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง ประธานเปิดงาน “หว่านวันแม่” ประจำปี 2564
โดยมี ข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนกลุ่มแปลงนาประณีต นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ณ บริเวณแปลงนาประณีต หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
.
ซึ่งในปีนี้ นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในนาม อบต.ลำนางรอง
เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

(ผู้อ่าน 241 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11-08-2564


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลที่เพิ่งโอนย้ายมาจากกองทัพอากาศ 1 ท่านคือ พันจ่าอากาศเอกปุณรัตน์ แผ้วพลสง(ชื่อเล่น เป้ง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ซึ่งได้โอนย้ายมาปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แนะนำตัวในที่ประชุมสภาฯ
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้ส่งมอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป
.
การประชุมสภาฯ ในวันนี้ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยสำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ
ในส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัย และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี

(ผู้อ่าน 404 คน)

วันที่ 9 ส.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 09-08-2564


วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 420 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2564

ร่วมจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่นอน และหมอน สำหรับใช้ในสถานที่กักกันตัว Local Quarantine อำเภอโนนดินแดง วันที่ 05-08-2564


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง และผู้เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่นอน และหมอน สำหรับใช้ในสถานที่กักกันตัว Local Quarantine ระดับอำเภอและตำบล (อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
และศูนย์กักกันตัว Local Quarantine โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดินแดง (หลังเก่า) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
ศูนย์กักกันโรค ตาม พรบ.โรคติดต่อ(COVID-19) อบต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน : นางสาววิไลพร  เก่งเดช  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 332 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2564

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 05-08-2564


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง
นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และทบทวนระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ตามที่ นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมฯ  ณ หอประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
.
ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนางบุญเรือน รัตนา ในโอกาสผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง
.
จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลที่เพิ่งโอนย้ายมาจากกองทัพอากาศ 1 ท่านคือ พันจ่าอากาศเอกปุณรัตน์ แผ้วพลสง(ชื่อเล่น เป้ง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ซึ่งได้เดินทางมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นวันแรก ได้แนะนำตัวในที่ประชุม
.
ก่อนปิดการประชุมในวันนี้
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้ขอความอนุเคราะห์พนักงานประจำหมู่บ้าน
นำวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ส่งมอบให้ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ
ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้เผยแพร่วารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์
www.lamnangrong.go.th/news.php?type_id=14

(ผู้อ่าน 453 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2564

พนักงาน อบต.ลำนางรอง และคุณครู-ผู้ดูแลเด็ก ส่งมอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ให้ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 พนักงาน อบต.ลำนางรอง และคุณครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้เริ่มทยอยนำวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563)
ส่งมอบให้ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ
.
ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้เผยแพร่วารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง เพื่อสะดวกในการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์
http://lamnangrong.go.th/news.php?type_id=14
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอขอบพระคุณคุณครู-ผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน อบต.ลำนางรอง ทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

(ผู้อ่าน 239 คน)

วันที่ 4 ส.ค. 2564

ขึ้นป้ายเฉลิมพระเกียรติ และจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 หน้าที่ทำการ อบต.ลำนางรอง


วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 14.30 น.
สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ดำเนินการขึ้นป้ายเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงชาติ คู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

.

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
โดยประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติ คู่กับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

*** ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ลำนางรอง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564

http://lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=761&type_id=1

(ผู้อ่าน 197 คน)

วันที่ 4 ส.ค. 2564

อบต.ลำนางรอง เข้าเวรสถานที่กักตัวโควิด-19 วัดโนนดินแดงใต้ ปี 2564 เริ่มวันแรก 01-07-2564


ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่กักกันตัว Local Quarantine ระดับอำเภอและตำบล (อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้
.
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น.
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย นายวีระกุล ปักเคเต ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอโนนดินแดง ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine ของอำเภอโนนดินแดง ประกอบด้วย
1. ศูนย์กักกันตัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดินแดง (หลังเก่า) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
2.ศูนย์กักกันตัว อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
ทั้งนี้ มีผู้ถูกกักตัวในสถานที่กักตัวฯ จำนวนทั้งหมด 50 คน
.
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอำเภอโนนดินแดง มอบหมายให้ นายวีระกุล ปักเคเต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ พร้อมมอบน้ำดื่ม กาแฟ อาหารว่าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ฯ โดยมี นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 พร้อมคณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้
.
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
คณะเจ้าหน้าที่จาก กศน.อำเภอโนนดินแดง มอบน้ำดื่ม โอวัลติน และกาแฟ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้
.
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้

(ผู้อ่าน 905 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง ปลัด อบต.ลำนางรอง มอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง วันที่ 03-08-2564


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.
ในช่วงท้ายของการประชุมเรื่องการดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
มอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง(หรือผู้แทน)
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ
ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้เผยแพร่วารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง เพื่อสะดวกในการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์
http://lamnangrong.go.th/news.php?type_id=14

(ผู้อ่าน 301 คน)

วันที่ 2 ส.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 02-08-2564


วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 368 คน)

วันที่ 2 ส.ค. 2564

รองนายก อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 02-08-2564


วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง
โดยนายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการฯ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง 
และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งประจำในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอโนนดินแดง นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดง
ได้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและหารือข้อราชการที่สำคัญของอำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 202 คน)

วันที่ 2 ส.ค. 2564

ผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง เข้าเวร ณ โรงพยาบาลสนาม สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง วันที่ 01-08-2564


วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 22.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร
ณ โรงพยาบาลสนาม สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

(ผู้อ่าน 202 คน)

วันที่ 2 ส.ค. 2564

รองนายก อบต.ลำนางรอง และปลัด อบต.ลำนางรอง ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง เข้าเวร ณ โรงพยาบาลสนาม สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง วันที่ 02-08-


วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร
ณ โรงพยาบาลสนาม สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

(ผู้อ่าน 167 คน)

วันที่ 31 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร พร้อมด้วย อปพร. อบต.ลำนางรอง ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ สวนหม่อนรีสอร์ท และปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม วันที่ 31-07-2564


วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. - 17.30 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง
ร่วมให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต8
นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง พร้อมคณะ
ซึ่งได้เดินทางมามอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ณ สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
และร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงพยาบาลสนาม เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

(ผู้อ่าน 300 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ 27-07-2564 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10


นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนิพนธ์  ต้นจาน นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายคมกฤษ  มัดจุปะ นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
พร้อมด้วย 
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
.
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการภายใน อบต.ลำนางรอง ข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล) พนักงานจ้าง ซึ่งในวันนี้ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย วปร. ธงชาติ พร้อมเครื่องราชสักการะ
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 549 คน)

วันที่ 23 ก.ค. 2564

โครงการวันเข้าพรรษา 23-07-2564


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล) พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกิจกรรม โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
สืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา
โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต8 พร้อมคณะ
นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง
ดาบตำรวจสมเกียรติ บุญมามอญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เจลแอลกอฮอล์ สังฆทานและสิ่งของปัจจัยที่จำเป็น แด่พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง
และพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
ณ วัดใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
และส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา
จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 236 คน)

วันที่ 21 ก.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ 19-07-2564 และโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19-21 ก.ค.2564


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล) พนักงานจ้าง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ เข้าแถว เคารพธงชาติ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้กล่าวให้โอวาท
ก่อนนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ
.
เวลา 09.00 น. นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564 
พร้อมบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย/อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนันตำบลลำนางรอง  
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
(รายละเอียดการฝึกอบรมปรากฏตามไฟล์ภาพเอกสารที่แนบมาด้วย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
.
จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง (ผู้ประสานงานโครงการฯ นายวิทยา ชาติคำดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.080-2553691)

(ผู้อ่าน 239 คน)

วันที่ 13 ก.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 12-07-2564


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย 
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 179 คน)

วันที่ 9 ก.ค. 2564

อบต.ลำนางรอง รับการตรวจประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิไลพร  เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววณัชมล  อาวาทย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564
นายขาล สอนฤทธิ์  สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง
นางพรประภา กรังสูงเนิน ท้องถิ่นอำเภอโนนดินแดง
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 217 คน)

วันที่ 5 ก.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 05-07-2564


วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
และนักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

.
ขอขอบคุณภาพจาก นางสาวเอมอร พละเดช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 469 คน)

วันที่ 5 ก.ค. 2564

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 05-07-2564


วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และทบทวนระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตามที่ นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมฯ  ณ หอประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ซึ่งในการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของ อบต.ลำนางรอง ในครั้งนี้
ได้เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

(ผู้อ่าน 588 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2564

อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานกักกันโรคท้องที่(Local Quarantine) ณ วัดโนนดินแดงใต้ วันที่ 30-06-2564


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการภายใน อบต.ลำนางรอง
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานกักกันโรคท้องที่(Local Quarantine)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอโนนดินแดง
เพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ณ วัดโนนดินแดงใต้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

.

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนอาหาร-น้ำดื่ม
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต8
นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 357 คน)

วันที่ 28 มิ.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 28-06-2564


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
และนักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 375 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง วันที่ 26-06-2564


ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง 
ได้รับการประสานจาก CDCU อ.โนนดินแดง (ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ระดับอำเภอ)
ขอความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ณ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
เนื่องด้วย มีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และมีกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเสี่ยงสูงอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านคลองโป่ง
.
ดำเนินการโดย... นายวีระชัย  สีตะริสุ และนายพิมนต์  ชื่นพงษา สังกัด สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 229 คน)

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 24 - 25 มิ.ย.2564


วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ซึ่งจัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
นำโดย นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
พร้อมด้วย คณะครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย
ศพด.บ้านหนองเสม็ด 
ศพด.บ้านลำนางรอง
ศพด.บ้านโคกเพชร   
ศพด.บ้านคลองหิน 
ศพด.บ้านคลองโป่ง
ศพด.บ้านหนองบอน
ศพด.บ้านป่าไม้สหกรณ์
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
นักประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
.
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรัตนชัย ชินานุปกรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
และ นางสาวสรวีย์ ธรรมสารวิญญู ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในโครงการฯ
(รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)

(ผู้อ่าน 308 คน)

วันที่ 21 มิ.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 21-06-2564


วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
และนักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 166 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การสร้างแนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม จัดโดย U2T ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-06-2564


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยความร่วมมือ(MOU)ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
กิจกรรม การสร้างแนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม
ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
.
โดย ได้รับเกียรติจาก นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
- บุคลากรจ้างเหมาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(ทีม U2Tตำบลลำนางรอง) นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
- วิทยากรจากเทศบาลตำบลโนนดินแดง และผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสะแกกวน ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
- วิทยากรโดย อาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
.
ในการนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
และบุคลากรจ้างเหมาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(ทีม U2Tตำบลลำนางรอง) ได้เข้าร่วมประชุม หารือ แนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง  ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
(รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)

(ผู้อ่าน 297 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 วันที่ 17-06-2564


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมต้อนรับนายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง ในกิจกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564  
กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 
โดยมีพัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สรรพากรอำเภอ ปลัดประจำตำบลลำนางรอง 
คณะอนุกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ณ ศาลาประชาคมบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก... นายศิรสิทธิ์ แสนศิริ ปลัดอำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 222 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 วันที่ 17-06-2564


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 200 คน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 + หมู่ที่ 7 วันที่ 16-06-2564


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 และบ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 191 คน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

อบต.ลำนางรอง ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดแหล่ง แพร่ระบาดของเชื้อโรค lumpy skin ในโคกระบือ บ้านฐานเจ้าป่า ม.12 วันที่ 16-06-2564


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
คณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ โคกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ บ้านฐานเจ้าป่า โดย นายชัยนาท  ศิลป์อยู่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมกันปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดแหล่ง แพร่ระบาดของเชื้อโรค lumpy skin ในโคกระบือของบ้านฐานเจ้าป่า  หมู่ที่ 12 ตำบลลำนางรอง  จำนวนคอกสัตว์  22 คอก 22 ครัวเรือน  โคกระบือ โคกระบือ 125 ตัว

(ผู้อ่าน 514 คน)

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองบอน หมู่8 และบ้านฐานเจ้าป่า หมู่12 วันที่ 15-06-2564


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 และบ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 170 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านคลองโป่ง หมู่5 และบ้านเขากระเจียว หมู่13 วันที่ 14-06-2564


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 และบ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 193 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 14-06-2564


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย 
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอขอบคุณภาพจาก นางสาวเอมอร  พละเดช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 191 คน)

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ2564 บ้านคลองหิน หมู่4 และบ้านคลองหินลาด หมู่9 วันที่ 11-06-2564


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 และบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 186 คน)

วันที่ 10 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 + หมู่ที่ 15 วันที่ 10-06-2564


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 381 คน)

วันที่ 9 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 + หมู่ที่ 10 วันที่ 09-06-2564


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 567 คน)

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 + หมู่ที่ 14 วันที่ 08-06-2564


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 14 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 179 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

โครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล แก่ นางสี สายวัน บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง วันที่ 07-06-2564


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 14.30 น.
พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้พิการและยากไร้
แก่ นางสี สายวัน พร้อมครอบครัว 
ณ บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทหาร ฉก.ทพ.26 , กิ่งกาชาดอำเภอโนนดินแดง , อบต.ลำนางรอง , ภาครัฐและเอกชน
และดำเนินงานโดย ชุดช่าง กกล.สุรนารี , ฉก.ทพ.26 , อบต.ลำนางรอง(กองสวัสดิการสังคม) , และราษฎรจิตอาสาบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง
.
ในการนี้ นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง
ปลัดอำเภอโนนดินแดง กำนันตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่จาก กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อสม. และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมในพิธีฯ
.
ภาพโดย... งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 315 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

การประชุมชี้แจงกำหนดการและแผนการออกพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 07-06-2564


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
การประชุมชี้แจงกำหนดการและแผนการออกพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ พร้อมรับมอบป้ายโครงการและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
ภาพโดย นางสาวกรรัตน์  กาวกระโทก (เปิ้ล) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 205 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564


นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
.
อบต.ลำนางรอง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
โดยประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. ธงชาติ พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 241 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 07-06-2564


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
โดยในวันนี้ นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้มอบเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อ จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 411 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

อบต.ลำนางรอง ร่วมกับสาธารณสุข ประชุมหารือปิดเคส พร้อมเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ม.13 วันที่ 08-06-2564


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
ร่วมกับ ทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติ(MCATT) ร่วมกับ สสอ.โนนดินแดง รพ.สต.บ้านลำนางรอง และ อสม.
ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือปิดเคส พร้อมเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 
ซึ่งทีมสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตัวหลังรักษาหาย 
โดยประเมินความเครียดและให้คำแนะนำเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
ณ บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 231 คน)

วันที่ 4 มิ.ย. 2564

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยใช้แอพพลิเคชั่น KineMaster บนโทรศัพท์มือถือ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลำนางรอง วันที่ 04-06-2564


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยใช้แอพพลิเคชั่น KineMaster บนโทรศัพท์มือถือ
โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย... 
- นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง ในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
- นักประชาสัมพันธ์ และพนักงาน อบต.ลำนางรอง ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมฯ
- ทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T ตำบลลำนางรอง โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยความร่วมมือ(MOU ระหว่างวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง)
.
ทีมวิทยากร นำโดย ผศ.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์(ฝ่ายศูนย์วิจัย)
นายรัตนชัย ชินานุปกรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบ​เครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
นายปฐม นิ่มหัตถา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหลักสูตรประกาศนียบัตร
พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
.
ขอขอบพระคุณ ท่านคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร ให้มีความรู้ในด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

(ผู้อ่าน 219 คน)

วันที่ 4 มิ.ย. 2564

โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (มอบถังขยะติดเชื้อสีแดง) วันที่ 04-06-2564


วันที่ 4 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นางสาววิไลพร  เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธีระพงษ์  ศิริวรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จาก สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ลงพื้นที่ตามกำหนดการมอบวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ณ ศูนย์คัดกรองและรายงานตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแเดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี อสม. ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ
.
(รายละเอียดตามกำหนดการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยนักวิชาการสาธารณสุขได้ประสาน อสม.ในพื้นที่ ทางไลน์กลุ่ม)

(ผู้อ่าน 206 คน)

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 02-06-2564


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และทบทวนระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
.
ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
และนักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้แนะนำตนเองกับบุคลากรทุกท่านในสังกัดของ อบต.ลำนางรอง ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

(ผู้อ่าน 258 คน)

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

กองช่าง อบต.ลำนางรอง เดินสายไฟภายในบ้านผู้พิการและยากไร้ ตามโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 02-06-2564


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 น.
ทีมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบต.ลำนางรอง เดินสายไฟภายในบ้านผู้พิการและยากไร้
ณ บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งจะมีพิธีมอบแก่ นางสี สายวัน พร้อมครอบครัว ในวันที่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
ตามโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทหาร ฉก.ทพ.26 , กิ่งกาชาดอำเภอโนนดินแดง , อบต.ลำนางรอง , ภาครัฐและเอกชน
และดำเนินงานโดย ชุดช่าง กกล.สุรนารี , ฉก.ทพ.26 , อบต.ลำนางรอง(ประสานงานโดยกองสวัสดิการสังคม) , และราษฎรจิตอาสาบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 234 คน)

วันที่ 1 มิ.ย. 2564

นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโนนดินแดง วันที่ 28-05-2564


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโนนดินแดง ประกอบด้วย
         1.พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
         2. พระพุทธรูปประจำอำเภอ หลวงพ่อทันใจเมตตาบารมี 
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก... นายศิรสิทธิ์ แสนศิริ ปลัดอำเภอโนนดินแดง
ขออนุญาตใช้ภาพจากไลน์ท่านนายอำเภอโนนดินแดงค่ะ
.
.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
พร้อมด้วย นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้เข้าพบ และมอบของที่ระลึกในโอกาส นายถาวร บุญศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโนนดินแดง
.
.
*** กรมการปกครอง fanpage ***
กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รวม 287 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.facebook.com/dopafanpage/posts/5563071280433302
https://drive.google.com/drive/folders/1t68oqcT1YkUppVSDremgj4PkbIPvd-Lm?fbclid=IwAR1BaRp5q2Qa8kriq6l5Te60z7cpZaANxOTF9nNGGJ7GpNnrrUtlvfq-rEA
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/news/cate2/view739?fbclid=IwAR337KAsBmCbhGx7RaPAEMSD-j0IDEbqK61j5lC40vhx0bSjuMrlT1XQ6EM

(ผู้อ่าน 803 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2564

การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ_ครูศิรินภา และ ครูเพ็ญศิริ วันที่ 31-05-2564


ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสิริพร  วอนสุข ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
นางจันทนา  เพชรโต ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
นายวิทยา  ชาติคำดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คณะครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินฯ จากโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
1. นางภัทรานิษฐ์ สุนทรกูล ประธานกรรมการผู้ประเมินฯ
2.นางนันทิดา นนท์จันทร์ คณะกรรมการผู้ประเมินฯ
.
ในการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
1. นางสาวศิรินภา  โชรัมย์ ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง (ผู้ขอรับการประเมิน)
2. นางสาวเพ็ญศิริ  บำเพ็ญพงษ์ ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ ในสังกัด อบต.ลำนางรอง (ผู้ขอรับการประเมิน)
.
ภาพโดย... นางสาวกรรัตน์ กาวกระโทก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 219 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2564

นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง ได้รับการแต่งตั้ง(โยกย้าย)ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอห้วยราช 28-05-2564


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง ดังนี้
         - เวลา 10.30 น. นายอำเภอโนนดินแดง กราบนมัสการลาพระครูนิเทศธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง(โยกย้าย)ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอห้วยราช ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ณ วัดโนนดินแดงใต้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
         - เวลา 11.00 น. นายอำเภอโนนดินแดง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง(โยกย้าย)ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอห้วยราช ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ประกอบด้วย 
         1. พระสยามเทวาธิราช
         2. อนุสาวรีย์เราสู้
         3. ศาลเจ้าพ่อหนองหงส์
ขอขอบคุณข้อมูลจาก... นายศิรสิทธิ์ แสนศิริ ปลัดอำเภอโนนดินแดง
.
.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
ได้เข้าพบ และมอบของที่ระลึก ในโอกาส นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง ได้รับการแต่งตั้ง(โยกย้าย)ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอห้วยราช ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
.
.
*** กรมการปกครอง fanpage ***
กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รวม 287 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.facebook.com/dopafanpage/posts/5563071280433302
https://drive.google.com/drive/folders/1t68oqcT1YkUppVSDremgj4PkbIPvd-Lm?fbclid=IwAR1BaRp5q2Qa8kriq6l5Te60z7cpZaANxOTF9nNGGJ7GpNnrrUtlvfq-rEA
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/news/cate2/view739?fbclid=IwAR337KAsBmCbhGx7RaPAEMSD-j0IDEbqK61j5lC40vhx0bSjuMrlT1XQ6EM

(ผู้อ่าน 164 คน)

วันที่ 27 พ.ค. 2564

อบต.ลำนางรอง ประชุม ครู และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียกประชุม คณะครู(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า ศพด.) และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศพด.บ้านหนองเสม็ด 
ศพด.บ้านลำนางรอง
ศพด.บ้านโคกเพชร   
ศพด.บ้านคลองหิน 
ศพด.บ้านคลองโป่ง
ศพด.บ้านหนองบอน
ศพด.บ้านป่าไม้สหกรณ์
.
ขอขอบคุณ ข้อมูล-ภาพ จาก...
นางสาวศิรินภา  โชรัมย์ ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 228 คน)

วันที่ 24 พ.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 24-05-2564


วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายก อบต.ลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

จากนั้น นายก อบต.ลำนางรอง แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ซึ่งได้กล่าวถึง กรณี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564 
- คณะผู้บริหาร นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จาก อบต.ลำนางรอง นำอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 
บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ตำบลลำนางรอง
- คณะผู้บริหาร ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่
โดย อบต.ลำนางรอง ได้ให้ความร่วมมือ ในการประชุมหารือ และมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง อสม. เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
.
ทั้งนี้ นายก อบต.ลำนางรอง ได้เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการฯของจังหวัดบุรีรัมย์ และตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)กำหนด
โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนของ อบต.ลำนางรอง ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติ ดังนี้
1. D : Distancing เว้นระยะห่าง
2. M : Mask wearing สวมหน้ากาก
3. H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ
4. T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
5. T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ
6. A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ 
.
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์
รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


"เราจะผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน"

(ผู้อ่าน 235 คน)

วันที่ 21 พ.ค. 2564

อบต.ลำนางรอง มอบถุงยังชีพ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านเขากระเจียว ม.13 ต.ลำนางรอง วันที่ 21-05-2564


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายก อบต.ลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นางสาวกรรัตน์  กาวกระโทก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อบต.ลำนางรอง
นางสาววิไลพร  เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.ลำนางรอง
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก อบต.ลำนางรอง เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่
โดย อบต.ลำนางรอง ได้ให้ความร่วมมือ ในการประชุมหารือ และมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง อสม. เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
.
ต่อมา (วันที่ 21 พ.ค.2564) เวลา 10.00 น. 
ทีมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง นำอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
.
จากนั้น (วันที่ 21 พ.ค.2564) เวลา 15.00 น.
ร่วมประชุมค้นหาและวางแผนกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย ณ ศาลาประชาคมบ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง #ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์
รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
#เราจะผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

(ผู้อ่าน 206 คน)

วันที่ 20 พ.ค. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง นำทีม ลงพื้นที่เปิดสปอตประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโควิด-19 หมู่ที่ 2 ต.ลำนางรอง วันที่ 20-05-2564


นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย
นางสาวกรรัตน์ กาวกระโทก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
และ นายนวการณ์ ยังงาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ลงพื้นที่นำร่อง เปิดสปอตวิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อ(จุดคัดกรองโควิด-19) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 

(ผู้อ่าน 219 คน)

วันที่ 17 พ.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 17-05-2564


วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
ซึ่งในวันนี้ นายก อบต.ลำนางรอง ได้เปิดโอกาสให้ นายวชิรพล สุธีธาดา ชื่อเล่น อาร์ม 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างโยธา จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
ซึ่งจะมาฝึกงานที่กองช่าง อบต.ลำนางรอง ได้แนะนำตัวกับพนักงานในส่วนราชการภายใน อบต.ลำนางรอง
.
จากนั้น นายก อบต.ลำนางรอง แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
 โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการฯของจังหวัดบุรีรัมย์ และตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)กำหนด

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 234 คน)

วันที่ 13 พ.ค. 2564

กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง จัดกิจกรรมมอบแว่นตา โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา วันที่ 13-05-2564


วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง จัดกิจกรรมมอบแว่นตา โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2564
.
รายละเอียดปรากฏตาม ตารางการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการรับแว่นตา โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ขอขอบคุณภาพจาก...
จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ผู้อ่าน 238 คน)

วันที่ 7 พ.ค. 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง อปพร. ลงพื้นที่ปฏิบัติการแก้ไขเหตุต้นไม้ล้มขวางถนน และกิ่งไม้หักขวางไหล่ทาง วันที่ 07-05-2564


ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา... ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่
ในวันนี้( 7 พ.ค.2564) พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ อปพร. จาก อบต.ลำนางรอง 
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการแก้ไขเหตุต้นไม้ล้มขวางถนน และกิ่งไม้หัก กีดขวางบริเวณไหล่ทาง บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 348 ละหานทราย-ตาพระยา
ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา
.
ซึ่งคณะผู้บริหาร ทีมงานพนักงานเจ้าหน้าที่จาก อบต.ลำนางรอง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานงานลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดย นายก อบต.ลำนางรอง ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และออกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที
.
ด้วยความห่วงใยจาก อบต.ลำนางรอง จึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติดังนี้
1. ติดตามข้อมูลสภาพอากาศที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 
http://https://www.tmd.go.th/หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย เช่น การเปิดทางน้ำ ร่องระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสาร/ทรัพย์สินไว้ในสถานที่ปลอดภัย
2.หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากการบาดเจ็บ และการเกิดฟ้าผ่า

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 277 คน)

วันที่ 6 พ.ค. 2564

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 06-05-2564


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการฯของจังหวัดบุรีรัมย์ และตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)กำหนด

.
โดยในวันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ในนามคณะผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ท่าน
1. นางสาวณัฐริการณ์ พรมหงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง)
2. นายบุญช่วย เพ่งพิศ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(สำนักปลัด อบต.)
.
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง 
1. นางเสมอ  เยี่ยมรัมย์  ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1)
2. นางกนกวรรณ  นาดี  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
3. นางสาวรัตนา นาคนวน  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
4. นางศศิพิมพ์  จันทร์อยู่จริง  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
เนื่องด้วย "เป็นผู้มีความประพฤติสุจริต ได้รับเงินจาก ธกส. สาขาโนนดินแดง เกินจำนวนที่มีสิทธิ์ได้รับ แล้วส่งคืนธนาคาร"
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ได้เดินทางไปเบิกเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาโนนดินแดง 
และพบว่า ทางเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเกินมา
ด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมของคณะครู ศพด.บ้านคลองหิน จึงได้นำเงินในส่วนที่เกินมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาโนนดินแดง
การกระทำความดีในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ในฐานะที่ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรทุกคนใน อบต.ลำนางรอง สมควรยกย่องเชิดชู เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีสืบต่อไป
.
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง 
https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 254 คน)

วันที่ 3 พ.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 03-05-2564


วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน 
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
.
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองแจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการฯของจังหวัดบุรีรัมย์ และตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)กำหนด
.
นอกจากนี้ นายก อบต.ลำนางรอง ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และออกช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 242 คน)

วันที่ 30 เม.ย. 2564

ธ.ก.ส.สาขาโนนดินแดง แสดงความขอบคุณ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ที่ได้ส่งมอบเงินคืนในส่วนที่ ธ.ก.ส.จ่ายเกินมา... วันที่ 30-04-2564


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้รับรายงานจากนายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัด อบต.ลำนางรอง รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง ว่าในวันดังกล่าว ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ได้เดินทางไปเบิกเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาโนนดินแดง
และพบว่า ทางเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเกินมา
.
ด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมของคณะครู ศพด.บ้านคลองหิน จึงได้นำเงินในส่วนที่เกินมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาโนนดินแดง
.
โดย ในวันนี้(30 เม.ย.2564)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาโนนดินแดง ได้แสดงความขอบคุณคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ที่ได้คืนเงินให้แก่ธนาคาร
ในกรณี ของ ศพด.บ้านคลองหิน ซึ่งได้เบิกเงินฯ แต่ธนาคารจ่ายเงินเกินกว่าสิทธิ โดยคณะครู ศพด.บ้านคลองหิน ได้นำเงินส่วนเกินส่งคืน ธนาคาร ในวันเดียวกัน
.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กล่าวว่า
"ในส่วนของคณะผู้บริหารก็ขอชื่นชมในความดีของท่านและขอให้ท่านเจริญในหน้าที่การยิ่งๆไปครับ"
.
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัด อบต.ลำนางรอง รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
"การทำความดี เหมือนการจุดเทียนเล่มเล็กๆไปในถ้ำอันมืดมน แสงที่เกิดขึ้น ย่อมมีประกายสวยงาม มนุษย์และเทวดา ได้เห็นต่างก็สุขใจ แม้อายุเทียนนั้นจะแสนสั้น แต่แสงสว่างนั้น ยังปรากฎในใจผู้ได้เห็นมิรางเลือน ขอให้การประพฤติที่ชอบธรรมนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เกิดผลบุญคุ้มครอง บุคลากรของ ศพด.คลองหิน ให้มีสุขภาพดี พ้นจากโรคภัยทั้งปวง มีทรัพย์พิมานทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วยเถิด"
.
"ดิฉัน นางศศิพิมพ์ จันทร์อยู่จริง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กในนามของ ศพด.คลองหิน...ขอขอบพระคุณมากค่ะ..และคณะครูศพด.คลองหิน...จักประพฤติชอบและยึดคุณธรรม..ความถูกต้องเป็นที่ตั้ง..ตลอดไปค่ะ
ขอบคุณค่ะ"
.
"เรียนคณะผู้บริหาร
ดิฉัน นางเสมอ เยี่ยมรัมย์ ตำแหน่ง ครู รักษาการหัวหน้าศูนย์ ในนามตัวแทนของคณะครู ศพด.คลองหิน..ขอขอบพระคุณ. และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงถึงหลักคุณธรรม..น้อมนำความดีเชิงประจักษ์ให้กับองค์กร..เรื่องความซื่อสัตย์. สุจริต ดิฉันในนามตัวแทน ศพด.คลองหิน..จักประพฤติปฏิบัติรักษาความดีไว้ตลอดไปค่ะ
ขอบคุณค่ะ"

(ผู้อ่าน 219 คน)

วันที่ 26 เม.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 26-04-2564


วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
จากนั้น นายก อบต.ลำนางรอง แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการฯของจังหวัดบุรีรัมย์ และตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)กำหนด

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 211 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2564

จุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ 2564 อบต.ลำนางรอง


เหนื่อย ง่วง แวะพักเข้าห้องน้ำ ณ จุดบริการประชาชน อบต.ลำนางรอง ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะ
.
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2564
ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
.
คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ลำนางรอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง จัดเตรียมความพร้อม ผู้อยู่เวรยามประจำจุดบริการประชาชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ อบต.ลำนางรอง เจ้าหน้าที่ประจำรถกู้ชีพ 1669 อบต.ลำนางรอง
พร้อมห้องน้ำบริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ริมทางหลวงหมายเลข 348 ละหานทราย-ตาพระยา อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน โทร.1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
ทุกท่านสามารถเข้าดูข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลลำนางรอง ได้ที่เว็บไซต์ของ อบต.ลำนางรอง 
http://www.lamnangrong.go.th/data.php?content_id=12
และสามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Facebook อบต.ลำนางรอง อบตลำนางรอง อโนนดินแดง จบุรีรัมย์
.
ด้วยความปรารถนาดีจาก... องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4461 0201
.
ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่สนับสนุน และบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้เข้าเวรปฎิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน อบต.ลำนางรอง เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 258 คน)

วันที่ 19 เม.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 19-04-2564


วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
จากนั้น นายก อบต.ลำนางรอง แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ขอขอบคุณพนักงาน อบต.ลำนางรอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรจุดบริการประชาชนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
.
นอกจากนี้ นายก อบต.ลำนางรอง ได้เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการฯของจังหวัดบุรีรัมย์ และตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)กำหนด

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 213 คน)

วันที่ 16 เม.ย. 2564

พิธีมอบบ้านให้ นางดี หม่องกระโทก ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง วันที่ 16-04-2564


วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง
เป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่ นางดี หม่องกระโทก พร้อมครอบครัว 
ในโครงการ "สร้างบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ถวายเป็นพระราชกุศล" 
โดยการประสานงานความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ บ้านบุรีรัมย์ ร่วมกับ กกล.สุรนารี ฉก.ทพ.26 และกองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง
โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 26 นายก อบต.ลำนางรอง กำนันตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อสม. และประชาชน ร่วมพิธีฯ
ณ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์
.
จากนั้น เวลา 09.30 น. นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 26
นายก อบต.ลำนางรอง กำนันตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง ตรวจติดตามการก่อสร้างบ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 263 คน)

วันที่ 7 เม.ย. 2564

กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง ร่วมกับ กองทุน สปสช. อบต.ลำนางรอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา (ตัดแว่น) วันที่ 07-04-2564


วันที่ 7 เมษายน 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอขอบคุณภาพและข่าวจากเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 225 คน)

วันที่ 7 เม.ย. 2564

โครงการอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา กองทุน สปสช. อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 07-04-2564


วันที่ 7 เมษายน 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก นายเรวัฒน์  แพนพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

(ผู้อ่าน 180 คน)

วันที่ 6 เม.ย. 2564

ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง อบรม หลักสูตร "การจัดแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ของ อปท. ฯ" วันที่ 04-04-2564 ถึง 06-04-2564


วันที่ 4-6 เมษายน 2564 
หัวหน้า ศพด. ในสังกัด อบต.ลำนางรอง และบุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ของ อปท.
และการตีความวิธีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ สังกัด อปท. พ.ศ.2562
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด อปท."
ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก คุณครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 191 คน)

วันที่ 29 มี.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 29-03-2564


วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองแจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ซึ่งในวันนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้กำหนดออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2564 ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง เป็นวันแรก(ตามแผนฯ)
โดยระหว่างดำเนินกิจกรรมฯ มีผู้สูงอายุจากบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง เดินทางมาติดต่อราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ให้การต้อนรับและสอบถามความเรียบร้อยในการติดต่อราชการ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 204 คน)

วันที่ 25 มี.ค. 2564

การอบรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25-03-2564


วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง และอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง ตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564
โดยนายสำราญ เการัมย์ นายวีระชัย  สีตะริสุ และนายพิมนต์ ชื่นพงษา พนักงานสำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
ได้ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

จัดโดย... งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
.
ภาพโดย... งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 251 คน)

วันที่ 22 มี.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 22-03-2564


วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน 
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองแจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
โดยได้เน้นย้ำส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และออกช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 210 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2564

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 18-03-2564


คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนมีนาคม 2564
ณ ห้องผระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
 

(ผู้อ่าน 230 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2564

กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ พันเอกเกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรรมทหารพรานที่ 26 พร้อมคณะ เดินทางมามอบสิ่งของแก่บ้านผู้ประสพอัคคีภัย หมู่ที่ 1 ต.ลำนางรอง วันที่


วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น.
จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง อสม. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้การต้อนรับ พันเอกเกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรรมทหารพรานที่ 26 พร้อมคณะ
ซึ่งได้เดินทางมามอบสิ่งของบรรเทาความช่วยเหลือแก่นางดี หม่องกระโทก พร้อมครอบครัว บ้านเลขที่ 53 ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 
และนางวิไลวัลย์  หม่องกระโทก พร้อมครอบครัว บ้านเลขที่ 195 ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 
ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 210 คน)