สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ คำสั่งที่ 5/2564 งดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ"     ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ในการประเมิน ITA2564     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์      
 
 
 
   


กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา วันที่ 07-04-2564...

ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง อบรม หลักสูตร "การจัดแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ของ อปท. ฯ" วันที่ 04-04-2564 ถึง 06-04-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 29-03-2564...


กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา วันที่ 07-04-2564...

ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง อบรม หลักสูตร "การจัดแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ของ อปท. ฯ" วันที่ 04-04-2564 ถึง 06-04-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 29-03-2564...

การอบรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25-03-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 22-03-2564...

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 18-03-2564...

กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ พันเอกเกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรรมทหารพรานที่ 26 พร้อมคณะ เดินทางมามอบสิ่งของแก่บ้านผู้ประสพอัคคีภัย หมู่ที่ 1 ต.ลำนางรอง วันที่ ...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 17-02-2564...
 
 
7 เม.ย. 2564 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ คำสั่งที่ 5/2564 งดกิจกรรมงาน Buri...
1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเส...
1 เม.ย. 2564 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.0...
25 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแจ้งเหตุจำเป็นท...
25 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...
18 มี.ค. 2564 การไฟฟ้าฯแจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
7 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถ...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
11 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณฝาย มข. บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1
11 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2
2 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกแก้มลิง บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10
2 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองหิน บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10
2 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 สายที่ 1
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงบริเวณฝาย มข. บ้านลำนางรอง ...
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านโคกเพชร หมู...
8 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกแก้มลิง บ้านลำนางรอง หมู่ที...
8 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองหิน บ้านลำนางรอง หมู่ที...
8 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หม...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
กฏหมาย
 

 

สปอร์ตองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 209818 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน