สารคดีของ ร.9
สินค้าโอทอป
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ     รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ      
 
 
 
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 20 ก.ย. 2566

กิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกผักลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกผักลำนางรอง ซึ่งมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่าต้นไม้ และปลูกต้นไม้ ณ เขตพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนฯ และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประชาชนร่วมกิจกรรมฯ

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 15 ก.ย. 2566

โครงการส่งเสริมศูนย์กระจายสินค้าตลาดผลผลิตทางการเกษตร ฯ


โดยโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พัฒนาเพิ่มทักษะ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน สามารถบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าให้มีคุณภาพ ให้เกิดมาตรฐานต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมุมมองและแนวคิดของการพัฒนาทีมงาน มุ่งสู่การเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพงาน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมของตนเอง พฤติกรรมของทีมงาน ไปจนถึงการปรับมุมมองในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพขององค์กร จนเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2566

ร่วมกิจกรรมในโครงการ เยี่ยม ยาม ถาม ข่าว บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มอบถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมในโครงการ เยี่ยม ยาม ถาม ข่าว บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มอบถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส โดย นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกับ ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล ณ บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 10 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2566

โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เกิงรัมย์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบประหยัดและมีคุณภาพ ใช้วัสดุเหลือใช้ ทำให้ลดแรงงานและต้นทุน สามารถนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ ไปเป็นปัจจัยในการผลิตพืชผักอินทรีย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธีเปิดฯ

(ผู้อ่าน 7 คน)

วันที่ 21 ส.ค. 2566

กิจกรรมหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ( Sustainable Village)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ( Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน ๓ ๕ ๗ ตามหลักการ “บวร” (บ้าน วัด ราชการ) และร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณวัดคลองหินนอก หมู่ที่ ๙ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งร่วมกันทอดผ้าป่าต้นไม้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปัน พี่น้องในหมู่บ้านชุมชนมีความรัก ความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดการเกื้อกูล อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ครอบครัว และสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์เกื้อกูล สมดุลอย่างยั่งยืน ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ เน้นประเภทไม้ผล เช่น มะพร้าว ขนุน มะละกอ มะนาว มะกรูด มะม่วง ละมุด เป็นต้น

(ผู้อ่าน 10 คน)

วันที่ 18 ส.ค. 2566

จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูสู่อินโดจีน ณ บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 9 นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในอำเภอโนนดินแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ
ในการนี้ นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมฯ

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 18 ส.ค. 2566

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของตำบลลำนางรอง


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง ร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของตำบลลำนางรอง ณ สวนสาธารณะประตูสู่อินโดจีน บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 9 นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมฯ
ในการนี้ นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมฯ

(ผู้อ่าน 22 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบลฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมเข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2566

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยนายศรราม มะสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เร่งรัดติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การดำเนินงานสภาอาหารและโภชนาการ กิจกรรมในห้วงเดือนสิงหาคม 2566 และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 20 คน)

วันที่ 28 ก.ค. 2566

จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในอำเภอโนนดินแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมฯ

(ผู้อ่าน 15 คน)

วันที่ 28 ก.ค. 2566

พิธีมอบต้นเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยทานฯ


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีมอบต้นเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยทาน ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ร่วมกับ นางศศิธร พวงประโคน ภริยานายอำเภอ นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าหน่วยงานในอำเภอโนนดินแดง โดยมอบให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง นำไปถวายวัดเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ในวัดได้อาศัยแสงสว่างศึกษาเล่าเรียน ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมฯ

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2566

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566) ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) ณ วัดป่าเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว

(ผู้อ่าน 17 คน)

วันที่ 24 ก.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 1 ข้อ 8 และ ข้อ 9 ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ความต้องการ จากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนนำมาพัฒนาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 19 คน)

วันที่ 22 ก.ค. 2566

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กก่อนวัยเรียนแก่ผู้ปกครองฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กก่อนวัยเรียนแก่ผู้ปกครอง และส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กที่ขาดสารอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังการเกิดภาวะโภชนาการขาดสารอาหารในเด็ก สังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กที่เหมาะสมตามวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 21 ก.ค. 2566

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก และการตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปีและมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี ของบ้านหนองบอน และบ้านฐานเจ้าป่า ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 20 ก.ค. 2566

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก และการตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปีและมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี ของบ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 และบ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 25 คน)

วันที่ 19 ก.ค. 2566

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก และการตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปีและมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี ของบ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 และบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 20 คน)

วันที่ 19 ก.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยนำข้อมูลพื้นฐานมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 22 คน)

วันที่ 18 ก.ค. 2566

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก และการตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปีและมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี ของบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 18 ก.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เร่งรัดติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การดำเนินงานสภาอาหารและโภชนาการ กิจกรรมในห้วงเดือนกรกฎาคม 2566 และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 17 ก.ค. 2566

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก และการตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปีและมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 11 ก.ค. 2566

ร่วมให้กำลังใจทีมผู้สูงอายุบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง และ นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจทีมผู้สูงอายุบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นทีมผู้สูงอายุที่เข้าประกวด “รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ” ประจำปี 2566 ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยเป็นการประกวดการออกกำลังกายที่มีการผสมผสานวิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีมาประกอบเพลง และสามารถนำไปเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายในชุมชนได้

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 7 ก.ค. 2566

“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองของเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมฯ

(ผู้อ่าน 17 คน)

วันที่ 6 ก.ค. 2566

“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองของเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมฯ

(ผู้อ่าน 19 คน)

วันที่ 6 ก.ค. 2566

ประชุมครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การจัดสำรับอาหารสำหรับนักเรียน กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย และแนวทางการปลูกฝังเด็กกับพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 18 คน)

วันที่ 5 ก.ค. 2566

หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองของเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมฯ

(ผู้อ่าน 21 คน)

วันที่ 4 ก.ค. 2566

“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองของเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมฯ

(ผู้อ่าน 19 คน)

วันที่ 4 ก.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เร่งรัดติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การดำเนินงานสภาอาหารและโภชนาการ กิจกรรมในห้วงเดือนกรกฎาคม 2566 และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 21 คน)

วันที่ 3 ก.ค. 2566

“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองของเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ

(ผู้อ่าน 21 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก


ซึ่งวันต่อต้านยาเสพติดนี้ จัดตั้งขึ้น เนื่องจากทั่วโลกประสบปัญหาเดียวกัน คือการเข้ามาของยาเสพติดที่ทำให้ผู้คนขาดสติสัมปชัญญะ ไม่รู้จักความผิดชอบชั่วดี เป็นอันตรายต่อสังคม ทั้งยังทำลายสุขภาพของผู้เสพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันหารือ เพื่อลดและสร้างแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดร่วมกัน ทำให้มีการกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนั่นเอง

(ผู้อ่าน 21 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ งานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 22 มิ.ย. 2566

ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคลองหิน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการจัดถุงยังชีพจำนวน 30 ชุด ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง และจัดเต็นท์ให้บริการอาหาร กาแฟ-น้ำดื่ม เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้มาร่วมกิจกรรมฯ
โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 15 มิ.ย. 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองของเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองของเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 13 มิ.ย. 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองของเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 12 มิ.ย. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ งานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 12 มิ.ย. 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองของเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ

(ผู้อ่าน 38 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองของเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองหิน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองของเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 3 มิ.ย. 2566

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว

(ผู้อ่าน 22 คน)

วันที่ 2 มิ.ย. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การจัดกิจกรรมเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 30 พ.ค. 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเพาะปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองของเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 25 พ.ค. 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารปลอดภัยชุมชนสู่อาหารโรงเรียน (Thai School Lunch)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารปลอดภัยชุมชนสู่อาหารโรงเรียน (Thai School Lunch) เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจร่วมกันในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจุดมุ่งหมายของสภาอาหารและโภชนาการตำบลลำนางรอง เพื่อพัฒนาเมนูกลางอาหารกลางวันของโรงเรียนให้สัมพันธ์กับระบบการผลิตในชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และผู้จัดการโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยฯ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 25 พ.ค. 2566

ร่วมให้กำลังใจทีมผู้สูงอายุบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจทีมผู้สูงอายุบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นทีมผู้สูงอายุที่เข้าประกวด “รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ” ประจำปี 2566 ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเป็นการประกวดการออกกำลังกายที่มีการผสมผสานวิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีมาประกอบเพลง และสามารถนำไปเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายในชุมชนได้

(ผู้อ่าน 36 คน)

วันที่ 24 พ.ค. 2566

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ ให้ นางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบประเด็นปัญหา ความต้องการ การพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ บริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 49 คน)

วันที่ 23 พ.ค. 2566

โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลลำนางรอง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติได้ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อยกระดับร้านอาหาร พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 17 พ.ค. 2566

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยนางธนภรณ์ แกล้วกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 13 และนายพุธิ ชาพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 5 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง ให้แก่ทายาทของ คุณแม่กรุ่น เกิดผักแว่น ณ วัดป่าเขากระเจียว ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 8 พ.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ งานสภาอาหารและโภชนาการ งานก่อสร้างต่างๆ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 1 พ.ค. 2566

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะรอบหมู่บ้าน บริเวณบ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว

(ผู้อ่าน 43 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 27 เม.ย. 2566

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ ให้ นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านโคกเพชร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 39 คน)

วันที่ 26 เม.ย. 2566

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านคลองหินลาด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 25 เม.ย. 2566

ร่วมรับมอบวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ และวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ และวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนดินแดง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 25 เม.ย. 2566

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 24 เม.ย. 2566

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลา SML หมู่ที่ 5 บ้านคลองโป่ง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 53 คน)

วันที่ 21 เม.ย. 2566

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านฐานเจ้าป่า ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 54 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2566

การประชุมการขับเคลื่อนระบบอาหารชุมชนระดับตำบลที่เป็นต้นแบบ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนระบบอาหารชุมชนระดับตำบลที่เป็นต้นแบบ (โครงสร้าง บทบาทและกลไกการทำงานของสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน) โดยมี ดร.เชาวลิตร สิมสวย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ และกลไกการทำงานของสภาอาหารตำบลระดับกลุ่มบ้าน การพัฒนาเครือข่าย การกำหนดราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และตลาดอาหารปลอดภัยแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 50 คน)

วันที่ 19 เม.ย. 2566

ร่วมให้การต้อนรับคณะทีมงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะทีมงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เข้าดูงานและเยี่ยมชมพื้นที่ระบบการผลิตอาหารปลอดภัยในตำบลลำนางรอง 3 จุด ได้แก่ ศูนย์ประกอบอาหารครัวแก้มใส สถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าชุมชน และแปลงผักในชุมชนที่ส่งผักเข้าสู่ระบบอาหารปลอดภัยในตำบลลำนางรอง เพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การวางระบบการผลิตอาหารปลอดภัยในระดับตำบลสู่อาหารคุณภาพในโรงเรียน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมีอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว

(ผู้อ่าน 20 คน)

วันที่ 19 เม.ย. 2566

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 51 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2566

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกับ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 และนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง โดยจัดกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองเบื้องต้นได้ ให้ผู้สูงอายุมีขวัญกำลังใจ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ร่วมกิจกรรมทำให้เกิดความสนุกสนานและรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐสร้างความสามัคคีของคนในชาติ สืบสานและรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ บริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 7 เม.ย. 2566

ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนหมาแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และนางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนหมาแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 5 เม.ย. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย งานสภาอาหารและโภชนาการ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และกิจกรรมที่จะดำเนินการในห้วงเดือนเมษายน 2566 พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 31 คน)

วันที่ 5 เม.ย. 2566

ประชุมชี้แจงแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อชี้แจงแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ บริเวณวัดใหญ่ลำนางรอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 77 คน)

วันที่ 5 เม.ย. 2566

ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนหมาแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่บ้านลำนางรองหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และนางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนหมาแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่บ้านลำนางรองหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 57 คน)

วันที่ 31 มี.ค. 2566

พิธีเปิดแข่งขันกีฬา อบต.ลำนางรอง ครั้งที่ 25


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬา อบต.ลำนางรอง ครั้งที่ 25 ร่วมกับ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 และนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง โดยจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 20 มี.ค. 2566

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและชุมชน พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจกับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ณ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 41 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2566

ร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และ นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี

(ผู้อ่าน 46 คน)

วันที่ 17 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.2 และ ม.14


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 16 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.1 และ ม.10


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 65 คน)

วันที่ 16 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.3 และ ม.15


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 15 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.5 และ ม.13


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 15 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.4 และ ม.9


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 39 คน)

วันที่ 13 มี.ค. 2566

ประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 13 มี.ค. 2566

ประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.8 และม.12


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนมีนาคม 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การจัดกิจกรรมอบรมเยาวชน กิจกรรมกีฬาเยาวชน กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การดำเนินงานสภาชุมชนอาหารปลอดภัย สภาเด็กและเยาวชน เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 38 คน)

วันที่ 4 มี.ค. 2566

พิธีแห่พระเวสสันดรชาดกเข้าเมือง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีแห่พระเวสสันดรชาดกเข้าเมือง ในประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นางศศิธร พวงประโคน นายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนดินแดง สส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้บริหารหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีฯ ณ วัดป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 62 คน)

วันที่ 3 มี.ค. 2566

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ บ้านคลองโป่งเขากระเจียว


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ บ้านคลองโป่งเขากระเจียว โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้บริหารหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีฯ ณ บ้านคลองโป่ง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 28 ก.พ. 2566

พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช ร่วมกับ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง และนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมร่วมฟังพระสงฆ์เจริญภาวนาคาถา ถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ณ บ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 47 คน)

วันที่ 22 ก.พ. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย กิจกรรมที่จะดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม 2566 พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 31 คน)

วันที่ 13 ก.พ. 2566

ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมกินปลาหน้าเขื่อนชวนเพื่อนวิ่ง@โนนดินแดง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมกินปลาหน้าเขื่อนชวนเพื่อนวิ่ง@โนนดินแดง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจบริเวณจัดงาน ณ เขื่อนลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 53 คน)

วันที่ 10 ก.พ. 2566

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ตัวแทนจากโรงพาบาลโนนดินแดง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครัวแก้มใส ครัวกลาง และเมนูกลาง
2. การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
3. การรวบรวมข้อมูลของเด็กต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
4. การจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และกีฬาเยาวชนฯ
5. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
6. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
ทั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 64 คน)

วันที่ 10 ก.พ. 2566

LEMON CAMP


LEMON CAMP ลานกางเต็นท์แห่งใหม่ในอำเภอโนนดินแดง เป็นลานกางเต็นท์ที่มีพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ยิ่งเพิ่มความสดชื่นเข้าไปอีกหลายเท่าตัวและแวดล้อมด้วยธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่น้อย มองไปทางไหนก็สบายตา ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนร่มรื่น สายแคมปิ้งอย่าพลาดเป็นอันขาด หรือจะเป็นสายถ่ายรูปเช็คอินก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆ อีกมายมาย
LEMON CAMP ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปกางเต็นท์แคมปิ้ง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้เลยคะ
- นางสาวสมร เท่าไม้สม ผู้ใหญ่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 โทร. 062-396-8481
- นางอัมพร ทดกลาง ผู้ใหญ่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โทร. 089-585-3206
- นางวันเพ็ญ กระแสรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โทร. 087-099-0460
- นายสุพจน์ จันทร์นอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 6 โทร. 065-015-0335
- นายสมชาย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 7 โทร. 098-207-9705
- นายพิศนุ หลอมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 11 โทร. 088-044-1117

(ผู้อ่าน 48 คน)

วันที่ 7 ก.พ. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การจัดกิจกรรมกินปลาหน้าเขื่อน กิจกรรมตลาดนัดโค-กระบือ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 46 คน)

วันที่ 6 ก.พ. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ งานสภาอาหารและโภชนาการ งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 40 คน)

วันที่ 5 ก.พ. 2566

มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยนายพิศณุ หลอมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 11 และนายสมชาย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 7 มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ นายสวรรค์ คุรุรัมย์ ณ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 47 คน)

วันที่ 5 ก.พ. 2566

มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยนายพิศณุ หลอมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 11 และนายสมชาย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 7 มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ นางสาวสุภาภรณ์ คงอำมาตย์ ณ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 31 คน)

วันที่ 31 ม.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับดำเนินงานต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลลำนางรอง กิจการเกี่ยวกับเยาวชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 48 คน)

วันที่ 30 ม.ค. 2566

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายชัยณรงค์ เกิงรัมย์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้และความเข้าใจถึงอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่าที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 45 คน)

วันที่ 25 ม.ค. 2566

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ณ บริเวณด้านทิศตะวันตกขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงถึงจุดชมวิวเขากระทุน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 156 คน)

วันที่ 21 ม.ค. 2566

โครงการส่งเสริมการยกระดับการศึกษาขยายโอกาสการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการยกระดับการศึกษาขยายโอกาสการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชน ตำบลลำนางรอง ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้พบปะนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำในการเรียน ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 19 ม.ค. 2566

พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กบุคลากรกองการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพ การพูด การแสดงออกต่อหน้าชุมชน และได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 38 คน)

วันที่ 18 ม.ค. 2566

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กบุคลากรกองการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพ การพูด การแสดงออกต่อหน้าชุมชน และได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 51 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ งานสภาอาหารและโภชนาการ งานประเพณีต่างๆ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 49 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2566

งานแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง ประจำปี 2566


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง ประจำปี 2566 ร่วมกับ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอโนนดินแดง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาจำหน่าย เป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าทางการเกษตรและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 50 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2566

ประชุมคัดเลือกเมนูกลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกเมนูกลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง อีกทั้งประชาสัมพันธ์โครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 55 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2566

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 43 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2566

ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานโครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดเตรียมงานโครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 56 คน)

วันที่ 2 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นางลำพูน ครอบแก้ว ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
Cr.รูปจากไลน์กลุ่มราชสีห์ อ.โนนดินแดง

(ผู้อ่าน 66 คน)

วันที่ 27 ธ.ค. 2565

กิจกรรม Big cleaning day พื้นที่ในตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม Big cleaning day พื้นที่ในตำบลลำนางรอง โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง บ้านป่าไม้สหกรณ์หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง เสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน และมีการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 23 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนธันวาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การจัดกิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันแสดงสินค้าชุมชน เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 44 คน)

วันที่ 22 ธ.ค. 2565

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยโนนดินแดง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเราสู้อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 348


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 348 ตอนช่องตะโก – น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.83+680 – กม.84+800 ระยะทางรวม 1.120 กิโลเมตร ซึ่งจัดโดยแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 52 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายและการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 48 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการฝึกอบรม “การคัดแยกขยะชุมชน”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการฝึกอบรม “การคัดแยกขยะชุมชน”ภายใต้กิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 53 คน)

วันที่ 8 ธ.ค. 2565

โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2565


ในการนี้ นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

(ผู้อ่าน 62 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อให้เด็กได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรในตำบลลำนางรองได้มีพื้นที่กระจายสินค้าเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 59 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2565

การประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ ลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนแปลงผักปลอดสารพิษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการปลูกผักและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขและสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(ผู้อ่าน 56 คน)

วันที่ 22 พ.ย. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและซ้อมแผนเผชิญเหตุบุกทำร้ายเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและซ้อมแผนเผชิญเหตุบุกทำร้ายเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว 

(ผู้อ่าน 79 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน ในกรณีครัวเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ตึกแถว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะเพิ่มเติม อย่างน้อย 3 ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย โดยให้มีในทุกชุมชน

#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 68 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” หรือ “Ground Water Bank”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” หรือ “Ground Water Bank” ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินนั้นสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น

2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้เมื่อต้องการ

3. แก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดดังนั้นน้ำเค็มจึงอยู่ด้านล่าง

4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

(ผู้อ่าน 63 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การคัดแยกขยะ เศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้ง ช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และยังได้สารบำรุงดินจากการทำถังขยะเปียก

(ผู้อ่าน 65 คน)

วันที่ 11 พ.ย. 2565

กิจกรรมการแข่งขันการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษ (ผักชนิดใบ) ในโครงการตลาดสีเขียว @ลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษ (ผักชนิดใบ) ในโครงการตลาดสีเขียว @ลำนางรอง ณ บริเวณถนนข้างที่ทำการ อบต.ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้จัดทำโครงการตลาดสีเขียวขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับรองรับผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งเพิ่มช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองอีกด้วย

(ผู้อ่าน 66 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2565

มอบนโยบายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่จะออกมาลอยกระทง ลอยประทีป และโคมไฟ รวมถึงออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้หลายพื้นที่ในตำบลลำนางรองมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดจนอาจเป็นช่องโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีเข้าไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สิน อาชญากรรม หรือสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

(ผู้อ่าน 82 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานสภาอาหารและโภชนาการ ภัยช้าง งานประเพณีต่างๆ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 115 คน)

วันที่ 23 ต.ค. 2565

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 83 คน)

วันที่ 20 ต.ค. 2565

จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


อำเภอโนนดินแดง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565

>>โดยมี นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565 ณ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 18 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2566 ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 100 คน)

วันที่ 17 ต.ค. 2565

พิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 ด้วยการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กระดับวัยเรียน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 84 คน)

วันที่ 10 ต.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ งานสภาอาหารและโภชนา ภัยช้าง พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 88 คน)

วันที่ 7 ต.ค. 2565

ตลาดสีเขียว @ลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดสีเขียว @ลำนางรอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้พี่น้องชาวตำบลลำนางรอง นำผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำถิ่นตามฤดูกาล คุณภาพดี และปลอดสารพิษ มาจำหน่ายทุกวันศุกร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณถนนข้างที่ทำการ อบต.ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

(ผู้อ่าน 84 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2565

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 9


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ด้วยการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กระดับวัยเรียน ณ ศาลาประชาคม บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 154 คน)