สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ในการประเมิน ITA2564     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563     การประชุมสภา อบต.ลำนางรอง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11-02-2564      
 
 
 
   


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 17-02-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 15-02-2564...

การประชุมสภา อบต.ลำนางรอง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11-02-2564...


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 17-02-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 15-02-2564...

การประชุมสภา อบต.ลำนางรอง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11-02-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 01-02-2564...

นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต8 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน ม.1 ต.ลำนางรอง วันที่ 25-01-2564...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านโคกเพชร 23-01-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 25-01-2564...

หน่วยงานร่วมสอบเคส บ้านเพลิงไหม้ ณ หมู่ที่1 ต.ลำนางรอง 19-01-2564...
 
 
1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเส...
11 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง การขึ้นบัญชี...
5 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระ...
3 ก.พ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพร...
3 ก.พ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลู...
2 ก.พ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
7 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถ...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
28 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโป่ง หมู่ท...
28 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขากระเจียว หม...
21 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที...
21 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที...
25 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ ...
1 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน...
1 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน...
26 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน...
26 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน...
27 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
กฏหมาย
 

 

สปอร์ตองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 192642 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน