สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ระเบียบ/กฏหมาย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2564    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) 64
  15 มี.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 64
  15 มี.ค. 2564    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 64
  15 มี.ค. 2564    พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 64
  15 มี.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 64
  15 มี.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) 64
  15 มี.ค. 2564    สืบค้น กฎระเบียบกระทรวง และ พรบ./พรก. ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 64
  15 มี.ค. 2564    รวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 64
  1 ต.ค. 2563    แผ่นพับปประชาสัมพันธ์ เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 64
  18 พ.ค. 2563    ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 65

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 999707 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน