สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายอภิชาติ  แก้วจันทร์  
  ประธานสภา อบต.ลำนางรอง  
     
 
นายวิรัช  คำเกิด   นายวีระ  สาแก้ว
รองประธานสภา อบต.   เลขานุการสภา อบต.
     
     
     
นายศรราม  มะสันเทียะ
นายคนึง  ใจสูงเนิน
นายสมเพียน  เพ่งพิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
     
นายสุรินทร์  กลีบกลาง นางขวัญหล้า  ศรีโสภณ นางสวลี  เรืองนางรอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
     
นายณัฐจุติ  ทุมงาม นางธัญกมล  ซิวกระโทก นางสาวสมร  เท่าไม้สม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
     
 
นายทองคำ  ชินรัมย์   นายประมวล  เอียนรัมย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7
     
นางปราณี  ประตังพะลัง นายบุญติด  พรมะชุม นายสรธร  นาดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
     
นายธีรภัทร์ ผิวเดช นายสิริวัช  มิ่งคะโน นายธูป  ศรีสุนนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
     
นายทองคำ  ตุยารัมย์ นายวีระศักดิ์  จีนโน นางชานทอง  ถาวร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
     
นางสำเนียง  ปัดชา นายขจรศักดิ์  รอดกระโทก นายสำราญ  บุญประกอบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
     
 
นายสุทัศน์  โคตรประทุม   นางสาวทองดำ  รุ่งเป้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
 

 

 
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 139086 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน