สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านโคกเพชร 23-01-2564


วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 15.30 น.
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ
เพื่อลดการปนเปื้อนสารอันตรายจากภาชนะโฟมบรรจุอาหารสู่ผู้บริโภค และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยาก ตามนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม" ภายในปี 2568 เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน
ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ถือโอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่ชุมชน กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอกอฮอล์
เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านโคกเพชร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
นำโดย นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล
นางสาวกรรัตน์  กาวกระโทก   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
*พนักงานจากสำนักปลัด อบต. 
นางสาวกัญญาภัทร  จินดาขันธ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิมนต์  ชื่นพงษา และนายสำราญ  เการัมย์
*พนักงานจากกองคลัง อบต.ลำนางรอง
นางสาวชณากาญจน์ นาวีสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
*พนักงานจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุนีย์ ปลาสร้อย ผู้ดูแลเด็ก
อบต.ลำนางรอง ขอขอบคุณ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดฯ และประชาชนผู้มาจับจ่าย ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์ลดใช้โฟมและถุงพลาสติก ณ บริเวณตลาดนัดชุมชนบ้านโคกเพชร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่นตำบลลำนางรองของเรา
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
.
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง จังหวัดบุรีรัมย์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 208 แห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์(โดย นายก อบต.ลำนางรอง ได้เข้าร่วมลงนาม MOU โครงการดังกล่าวในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย) เพื่อนำร่องให้ตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปลอดโฟมและลดการใช้พลาสติก เพื่อให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง จากสารปนเปื้อน สารอันตรายของอาหารภาชนะโฟม ลดมลพิษ ลดการทิ้งขยะที่ยากต่อการย่อยสลายและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี  เป็นการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนในระยาวภายใต้โครงการ Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม" ประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน เช่น ตลาดนัดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นตลาดปลอดโฟมภายในปี พ.ศ.2568 โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานหนุนเสริมตามบทบาทภารกิจ
โดยมี นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี  และมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคเอกชนร่วมด้วย
.
#BuriramEcoCity
#บุรีรัมย์ปลอดโฟม 
#KickOffBuriram 
#บุรีรัมย์ทำก่อน 
.
*** ภาพ-เรื่อง โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650