สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย การฝึกอบรมแบบกลุ่มครั้งที่ 1 (Group training) ณ โรงแรมครอสทู ไวบ์ บุรีรัมย์ วันที่ 03-07-2563


สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดโครงการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเอกภาพ ตามหนังสือสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่ 2SD. 044/2020 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบ
และเกิดความยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมการส่งเสริมดังกล่าว อพท. ได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และภายใต้กิจกรรมกำหนดให้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการร่วมฝึกอบรมควบคู่กับการปฏิบัติ โดยจัดการฝึกอบรมแบบกลุ่มครั้งที่ 1 (Group training) ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมครอสทูไวบ์ บุรีรัมย์ ชั้น 6 โรงแรมครอส ทู ไวบ์ บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
- ภาพรวมของมาตรฐาน
- ขอบข่าย นิยาม หลักการดำเนินงาน
- ข้อกำหนด 4.1 - 4.6
- รายการประเมินสถานะเริ่มต้นเทียบกับมาตรฐาน
- แบบฟอร์มสำหรับทำ Workshop
- Workshop 1 : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Workshop 2 : ปฏิทินท่องเที่ยว 12 เดือน
- การเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ และการทบทวนหลังการอบรม
    (After Action Review : AAR)
 
1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืน
2. สาระสำคัญ
  การบรรยายเชิงปฏิบัติการของวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน) และวิทยากรจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมฯ และให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้นำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง และแสดงความคิดเห็น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ดังนี้
1. นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม               ตําแหน่ง รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
2. นางสาวกรรัตน์ กาวกระโทก     ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
3. นางสาวธิดารัตน์ รุ่งเรืองชัยทอง    ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
4. นายณัฐพงษ์ ดาษไธสง     ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
5. นางสาวดาวรรณ วุฒิยา      ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

ท่านสามารถเข้าดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เมนู "ผลงานของบุคลากร"
http://lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=655&type_id=30