สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 28-09-2563


วันจันทร์ที่  28  กันยายน  2563 เวลา  08.00  น.
อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก  “การร้องเพลงชาติไทย”  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai  National  Flag  Day)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่  28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย  (Thai  National  Flag  Day)  
ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่  28  กันยายน  2560  เป็นวันแรก  โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  
รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ได้พระราชทาน ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้  การชัก  หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม พ.ศ.2562  ข้อ 13 กำหนดว่า  
ในโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ  ณ  อาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  และที่สาธารณสถาน ตามกำหนดวันและระยะเวลา โดยวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่ 28 กันยายน 1 วัน

ซึ่งในวันนี้ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งประจำในพื้นที่  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอโนนดินแดง  นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  พร้อมกันทั่วประเทศ  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหารได้มีนโยบายการดำเนินกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
เพื่อฝึกฝนระเบียบวินัย และแจ้งข้อราชการที่สำคัญให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ เป็นประจำทุกสัปดาห์