สินค้าโอทอป
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงสี่ปี

          ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนตำบลลำนางรอง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) เป็นการกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารสวนตำบลลำนางรอง
จะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2561-2564)
ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารสวนตำบลลำนางรองเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ลำนางรอง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารสวนตำบลลำนางรอง

          องค์การบริหารสวนตำบลลำนางรอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า
องค์การบริหารสวนตำบลลำนางรองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีกลุ่มอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว
และคาดว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบน่าอยู่อาศัย มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคต ดังนี้

“เอาความสุขความมั่งคั่งและยั่งยืนของพี่น้องชาวตำบลลำนางรองเป็นที่ตั้ง

 

 

พันธกิจพัฒนาท้องถิ่น

  1. ทุกข์ยากและความลำบากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลลำนางรองต้องมาก่อน
  2. วิถีชีวิติ วิธีคิด วิถีบุญประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ 
  3. โครางสร้าง และบริการขั้นพื้นฐาน

1.ทุกข์ยากและความลำบากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลลำนางรองต้องมาก่อน

        1.1 แก้ไขปัญหาภัยภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตะภัย ภัยแล้ง ภัยช้าง อย่างยั่งยืน ให้การดูแลเยียวยาผู้ได้รูผลกระทบอย่างเหมาะสมเพียงพอ

        1.2 จัดไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซล แก่หมู่บ้านชุมชน สนับสนุนการทำงานของ อปพร. ชรบ. เวรยามเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ป้องกันเหตุและยาเสพติดในชุมชน

        1.3 สนับสนุนให้มี รพสต. เพียงพอทุกกลุ่มบ้าน และเงินกองทุนด้านสุขภาพ สปสช. แก่ประชาชนอย่างทั่งถึง

         1.4 จัดระบบสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ศึกษาดูงานสำหรับกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนต่างๆ เช่นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องจนเข้มแข็ง

        1.5 จัดฝึกอบรม การรณรงค์ ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเป้าหมายและเยาวชน ทั่งแนวเชิงรุก การป้องกัน ให้ความรู้

         1.6 ส่งเสริม "กองทุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาศ อบต.ลำนางรองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา", "กองทุนสัจจะวันละบาท","ชมรมผู้สูงอายุตำบลลำนางรอง" ,"ชมรมกลุ่มแม่บ้านและอาชีพ" ในการจัดกิจกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลยามสงเคราะห์เช่น ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว ถุงยังชีพ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ

2. วิถีชีวิต วิธีคิด วิถีบุญประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ 

        2.1 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม บุญประเพณีต่างๆ เช่น เทศน์มหาชาติระดับตำบล ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา งดเหล้าเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์ งานศพปลอดเหล้า เพื่อให้เกิด "วิถีชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน"

       2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วนเช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้พิการ ทั้งกิจกรรมและการประสานงบประมาณหน่วยงานต่างๆ การไปศึกษาดูงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็น " โครงสร้างที่เข้มแข็งของสังคมชุมชน"

       2.3 ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรตามแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" ทั้งด้านความรู้ วัสดุ ปุ๋ยอินทรีย์ การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ อุปกรณ์ที่จำเป็น

       2.4 จัดให้มีงานแสดงสินค้าชุมชน กิจกรรมการแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้ และพัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มศักยภาพโดยนำนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วย และการไปศึกษาดูงาน

       2.5 ให้ความสำคัญกับการศึกษาสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่างเพียงพอ

       2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษาพิเศษ การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ สร้างรายได้ แก่ประชาชนในพื้นที่ 

       2.7 ส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ด และประกวดความรู้ความสามารถเช่น การประกวดเรียงความ การแข่งขัน กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมบทบาทของโรงเรียนและครูในพื้นที่ๆเกี่ยวข้อง

      2.8 ส่งเสริมกีฬา" ลำนางรองเกม" กีฬาปลอดยาเสพติด กีฬาปลอดเหล้า กีฬาพื้นบ้านให้กับทุกกลุ่มวัย ทั้งวัสดุอุปกรณ์ การจัดแข่งขัน เพื่อสร้างทักษะ สร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และบุตรหลานห่างไกลยาเสพติ

3. โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือ การบริหารเศรษฐกิจ

       3.1 แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำโดยขุดลอก ห้วยหนอง คูคลอง ฝายน้ำล้น ขนาดกลาง ขนาดเล็ก กระจายเต็มพื้นที่ ขุดเจาะ น้ำบาดาลโดยนำ "ระบบโซล่าเซล" มาใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอต่อการใช้น้ำ และเพื่อการเกษตรให้สอดคล้องกับ "วิถีชีวิต วิถีพอเพียง" 

       3.2 จัดงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม ประบปรุงถนนในหมู่บ้านชุมชน ระหว่างชุมชน

       3.3 จัดงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างและแก้ไขระบบระบาย และแหล่งน้ำในหมู่บ้านชุมชน ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภัยแล้ง ภัยช้าง และอุทกภัยในพื้นที่และชุมชน

       3.4 แก้ไขปัญหาและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ทั้งกระบวนการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และบุคคลากรอย่างเพียงพอ

       3.5 ปรับปรุงแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพสะอาดถูกหลักอนามัย นําระบบโซล่าเซลมาใช้

       3.6 จัดให้มีจุดบริการประปาดื่มได้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน หน่วยงานในพื้นที่

       3.7 จัดให้มีการสํารวจความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ จัดทำประชาคมหมู่บ้านชุมชนทุกปี เพื่อจัดทำแผนงานงบประมาณ แผนระยะกลาง แผนระยะยาวต่อไป

       3.8 ส่งเสริมสนับสนุนตลาดชุมชน ตลาดผักผลไม้ ตลาดค้าส่งผลผลิตการเกษตรในตำบล

       3.9 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้พร้อมปฏิบัติงาน

       3.10 ส่งเสริมสวัสดิการ และสร้างขวัญกําลังใจแก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างโดยจัดประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษ

       3.11 สนับสนุนพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อน ส่วนสาธารณะ ที่ออกกําลังกายสนามกีฬาชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  1. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน
  2. พัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
  3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมทุกด้าน
 
การวางแผน
    อบต.ลำนางรอง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
    อบต.ลำนางรอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

 

 

 

ภารกิจหน้าที่การให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ภายใน อบต.ลำนางรอง

หน่วยตรวจสอบภายใน
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล 

*****************************************************************
 สำนักงานปลัด 
             มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด
 งานกิจการสภา งานส่งเสริมการเกษตร งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุมงานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบลงานการจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปีงานขออนุมัติ ดำเนินการตามข้อบังคับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 งานบริหารทั่วไป 
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารฯ งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการ เจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา อบต. งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา  การเตรียมการเลือกตั้ง การจัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ การแจ้งมติและคำสั่งต่าง ๆ การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่อนระดับ การสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและการคัดเลือกการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติของบุคลากร การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้บำเหน็จความชอบ งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง การลาทุกประเภท และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 งานนโยบายและแผน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิชาการ งานนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ปี งานการข้อบังคับตำบลด้านงบประมาณ งานสารสนเทศระบบ คอมพิวเตอร์ และ งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์ 

 

 งานกฎหมายและคดี 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ภัย 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานอำนวยการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ภัย 

*********************************************************************

กองคลัง
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ 

 

 งานการเงิน 
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน 

 

 งานบัญชี 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม 

 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

ติดต่อในเวลาราชการ 8.30 น.- 16.00 น.

********************************************************************************

กองช่าง
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 

 

 งานก่อสร้าง 
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ โครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานการประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

***********************************************************************************

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ

 

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1401101 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน