หน้าหลัก
e-Service
สถานที่ท่องเที่ยว
OTOP
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีฯ     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯ      
เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตลาดสีเขียว @ลำนางรอง
สภาอาหารและโภชนาการ อบต.ลำนางรอง
 
 
 
 
10 เม.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีฯ
4 เม.ย. 2567 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯ
3 เม.ย. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3 เม.ย. 2567 ประกาศราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569ฯ
28 มี.ค. 2567 ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง
16 ม.ค. 2567 ขออนุญาตดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะฯ
8 ส.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างฯ
15 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บริเวณที่ตา...
10 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 2565
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
29 พ.ย. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
29 พ.ย. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
29 พ.ย. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
29 พ.ย. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
22 ส.ค. 2565 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ...
24 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท...
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่...
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นลำห้วย บ้านเขากระเจ...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ประกาศสภา อบต.ลำนางรอง
ผลงานของบุคลากร
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สภาอาหารและโภชนาการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ/กฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
วารสาร อบต.ลำนางรอง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-Service
พลังงาน
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1372309 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน