สินค้าโอทอป
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ / ข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล)

 
   
  นายสุริยะ  ศิลปมณี  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0817087756
 
   
 

นายสุริยะ  ศิลปมณี

 
รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0817087756
 
นางสาวจิดาภา  บุญนะ นายสุริยะ  ศิลปมณี นายพีรพันธ์  เขียวเล็ก
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
e-mail : adminlnr@lamnangrong.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0817087756
e-mail : adminlnr@lamnangrong.go.th
     
นางสาวจิดาภา  บุญนะ นายสุริยะ  ศิลปมณี
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
e-mail : adminlnr@lamnangrong.go.th
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ 0817087756

 


*** ที่มา : ข้อมูลจาก info ระบบใหม่ DLA_INFO62 [info62-app01]
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
https://sso.dla.go.th/
วันที่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1426712 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน